kế hoạch tổng vệ sinh môi trường

Ngày 19/08/2019 09:17:27

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU CHÂU


Số: 87 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Châu, ngày 15 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH

Ra quân tổng vệ sinh môi trường


Nhằm hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) trên địa bàn xã Thiệu Châu.

I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích.

1.1. Đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

1.2. Tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh môi trường lần này tạo nên một diện mạo mới với phương châm“ Vì một môi trường không có rác và sống hài hòa với thiên nhiên”, qua đây tạo nên ý thức và dần dần thay đổi tập quán của người dân và của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng hiện nay.

2. Yêu cầu

2.1.Việc triển khai công tác vệ sinh, môi trường phải diễn ra đồng bộ trên địa bàn toàn xã; việc thực hiện phải thiết thực, hiệu quả bằng những việc làm cụ thể, tránh phô trương, hình thức.

2.2. Đảm bảo vệ sinh môi trường, không để tồn đọng rác thải trong môi trường tự nhiên, khu vực công cộng, khu cơ quan, các khu vực buôn bán như chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cầu cống, ao hồ, rào… trên địa bàn xã; tăng cường quản lý, duy trì vệ sinh môi trường thường xuyên trên địa bàn xã, đặc biệt là các thôn dọc đường Tỉnh lộ 502, dọc đường trục liên thôn.

II- NỘI DUNG – GIẢI PHÁP

- Tổ chức các hoạt động gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Tập trung ra quân cao điểm tổng vệ sinh môi trường phải an toàn, hiệu quả, thiết thực tạo dư luận tốt trong nhân dân, đảm nhận và thực hiện làm đến đâu phải sạch đến đó. Tránh làm hình thức làm qua loa, chiếu lệ, chạy theo số lượng, không chú trọng đến chất lượng.

- Tổ chức phát động ra quân làm vệ sinh môi trường như: tổng vệ sinh trên các trục đường chính trong thôn, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, đưa rác thải về đúng nơi quy định, bảo vệ cây xanh và cảnh quan môi trường thông thoáng. Nhất là các khu , dân cư, cơ quan, trường học, trạm y tế…

- Ra quân làm đến đâu vận động nhân dân xử lý đến đó, “bằng hình thức đốt hoặc chôn lấp”, qua đây tạo nên ý thức trong nhân dân trong việcbảo vệ môi trường sống.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ Ngày 16/8/2019 đến ngày 01/9/2019

- Địa điểm: Trên địa bàn toàn xã

2. Phân công thực hiện

1- Uy ban nhân dân xã

- Thành lập Ban chỉ đạo, chỉ đạo các thôn và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các đơn vị.

- Giao Công chức địa chính xây dựng tham mưu cho UBND xã theo dõi, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện.

- Giao Công chức VH xã và thôn trưởng thông báo kế hoạch này trên hệ thống truyền thanh của xã, của thôn.

2- Các thôn và các đơn vị đóng trên địa bàn.

2.1 Làm tổng vệ sinh trên các trục đường chính trong thôn, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, đưa rác thải về đúng nơi quy định.

2.2 Các thôn chủ động làm sạch các công viên nhà văn hóa thôn

2.3 Chủ động đốt và lấp kín và đốt phần rác thải ở các khu vực bãi rác.

2.4 các hộ chăn nuôi trâu bò không được cột trâu bò trên các trục đường trong thôn và các trục đường liên xã khi đi chăn dữ không để trâu bò bê nghé phóng ế bừa bải trên các trục đường trong thôn xóm

2.5 các hộ buôn bán vật liệu và các hộ đang xây dựng phải đưa vật liệu về đúng nơi quy định.

2. 6 Nghiêm cấm các cá nhân đến chợ cóc buôn bán bầy bán hàng hóa trên trục đường chính, khi đến chợ phải để xe đạp, xe máy đúng vị trí không làm cản chở giao thông và phải có trách nhiệm bảo vệ vệ sinh chung.

2.7 Đặc biệt các hộ sản xuất bánh da, bánh đa nem không được phơi bánh xuống lòng, lề đường gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, và mất mỹ quan của làng nghề truyền thống.

2.8 Phát động toàn thể nhân treo cờ tổ quốc

UBND xã yêu cầu các đồng chí trong BCĐ đã được phân công theo đề án VSMT - VS ATTP và các đồng chí y tế thôn, bám sát chỉ đạo các thôn được phân công.

Các đồng chí cấp ủy của các thôn phối hợp với Ban công tác MTTQ, các đoàn thể trong thôn có trách nhiệm vận động nhân dân trong thôn làm tốt nội dung kế hoạch này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

Lê Văn Quyền

kế hoạch tổng vệ sinh môi trường

Đăng lúc: 19/08/2019 09:17:27 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU CHÂU


Số: 87 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Châu, ngày 15 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH

Ra quân tổng vệ sinh môi trường


Nhằm hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) trên địa bàn xã Thiệu Châu.

I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích.

1.1. Đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

1.2. Tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh môi trường lần này tạo nên một diện mạo mới với phương châm“ Vì một môi trường không có rác và sống hài hòa với thiên nhiên”, qua đây tạo nên ý thức và dần dần thay đổi tập quán của người dân và của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng hiện nay.

2. Yêu cầu

2.1.Việc triển khai công tác vệ sinh, môi trường phải diễn ra đồng bộ trên địa bàn toàn xã; việc thực hiện phải thiết thực, hiệu quả bằng những việc làm cụ thể, tránh phô trương, hình thức.

2.2. Đảm bảo vệ sinh môi trường, không để tồn đọng rác thải trong môi trường tự nhiên, khu vực công cộng, khu cơ quan, các khu vực buôn bán như chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cầu cống, ao hồ, rào… trên địa bàn xã; tăng cường quản lý, duy trì vệ sinh môi trường thường xuyên trên địa bàn xã, đặc biệt là các thôn dọc đường Tỉnh lộ 502, dọc đường trục liên thôn.

II- NỘI DUNG – GIẢI PHÁP

- Tổ chức các hoạt động gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Tập trung ra quân cao điểm tổng vệ sinh môi trường phải an toàn, hiệu quả, thiết thực tạo dư luận tốt trong nhân dân, đảm nhận và thực hiện làm đến đâu phải sạch đến đó. Tránh làm hình thức làm qua loa, chiếu lệ, chạy theo số lượng, không chú trọng đến chất lượng.

- Tổ chức phát động ra quân làm vệ sinh môi trường như: tổng vệ sinh trên các trục đường chính trong thôn, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, đưa rác thải về đúng nơi quy định, bảo vệ cây xanh và cảnh quan môi trường thông thoáng. Nhất là các khu , dân cư, cơ quan, trường học, trạm y tế…

- Ra quân làm đến đâu vận động nhân dân xử lý đến đó, “bằng hình thức đốt hoặc chôn lấp”, qua đây tạo nên ý thức trong nhân dân trong việcbảo vệ môi trường sống.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ Ngày 16/8/2019 đến ngày 01/9/2019

- Địa điểm: Trên địa bàn toàn xã

2. Phân công thực hiện

1- Uy ban nhân dân xã

- Thành lập Ban chỉ đạo, chỉ đạo các thôn và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các đơn vị.

- Giao Công chức địa chính xây dựng tham mưu cho UBND xã theo dõi, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện.

- Giao Công chức VH xã và thôn trưởng thông báo kế hoạch này trên hệ thống truyền thanh của xã, của thôn.

2- Các thôn và các đơn vị đóng trên địa bàn.

2.1 Làm tổng vệ sinh trên các trục đường chính trong thôn, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, đưa rác thải về đúng nơi quy định.

2.2 Các thôn chủ động làm sạch các công viên nhà văn hóa thôn

2.3 Chủ động đốt và lấp kín và đốt phần rác thải ở các khu vực bãi rác.

2.4 các hộ chăn nuôi trâu bò không được cột trâu bò trên các trục đường trong thôn và các trục đường liên xã khi đi chăn dữ không để trâu bò bê nghé phóng ế bừa bải trên các trục đường trong thôn xóm

2.5 các hộ buôn bán vật liệu và các hộ đang xây dựng phải đưa vật liệu về đúng nơi quy định.

2. 6 Nghiêm cấm các cá nhân đến chợ cóc buôn bán bầy bán hàng hóa trên trục đường chính, khi đến chợ phải để xe đạp, xe máy đúng vị trí không làm cản chở giao thông và phải có trách nhiệm bảo vệ vệ sinh chung.

2.7 Đặc biệt các hộ sản xuất bánh da, bánh đa nem không được phơi bánh xuống lòng, lề đường gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, và mất mỹ quan của làng nghề truyền thống.

2.8 Phát động toàn thể nhân treo cờ tổ quốc

UBND xã yêu cầu các đồng chí trong BCĐ đã được phân công theo đề án VSMT - VS ATTP và các đồng chí y tế thôn, bám sát chỉ đạo các thôn được phân công.

Các đồng chí cấp ủy của các thôn phối hợp với Ban công tác MTTQ, các đoàn thể trong thôn có trách nhiệm vận động nhân dân trong thôn làm tốt nội dung kế hoạch này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

Lê Văn Quyền

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)