Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Ngày 15/06/2018 09:25:24

Thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài: “ Thể dục và Sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập luyện thể dục (27/3/1931 – 27/3/2018); 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018). Đồng thời động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện than thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “ Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”. Sự kiện sẽ góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU CHÂU


Số: 25 /KH - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcThiệu Châu, ngày15 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 109/KH – UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018;

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Châu xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích

Thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài: “ Thể dục và Sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập luyện thể dục (27/3/1931 – 27/3/2018); 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018). Đồng thời động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện than thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “ Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”.

Sự kiện sẽ góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Yêu cầu

Ngành văn hóa Thông tin tham mưu, xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai ngày chạy Olympic tại địa phương, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ngày chạy Olympic và thường xuyên tập luyện TDTT.

Tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trang trọng, tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo an toàn và thực hành tiết kiệm.

II. Quy mô và hình thức tổ chức.

1. Quy mô

Huy động mọi tầng lớp nhân dân tại tất cả các đơn vị thôn, trường học, trạm y tế, cơ quan, đoàn thể, lực lượng an ninh….

Huy động tối thiểu 10% tổng số dân cư sống trên địa bàn trực tiếp tham gia ngày chạy.

2. Hình thức và địa điểm.

2.1 Hình thức

Nội dung chương trình ngày chạy Olympic, bao gồm:

- Tổ chức hoạt động Văn nghệ và Thể thao hưởng ứng ngày chạy Olympic

- Chào cờ, hát Quốc ca.

- Tuyên bố khai mạc của Ban tổ chức.

- Đồng thanh hô khẩu hiệu “Rèn luyện than thể - Bảo vệ Tổ quốc”; “ Rèn luyện than thể - Kiến thiết đất nước”; “ Thể dục, thể thao – Khỏe”.

- Tổ chức chạy đồng hành tối thiểu 1 km (đảm bảo chạy hết cự ly).

2.2 Trang trí – khánh tiết, khẩu hiệu tuyên truyền, thời gian và địa điểm.

Khẩu hiệu tuyên truyền “ Toàn dân rèn luyện than thể theo gương bác Hồ vĩ đại”, “ Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các khẩu hiệu chào mừng ngày thể thao Việt Nam 27/3 và các khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thời gian: Tổ chức vào hồi 7h00 ngày 25/3/2017 (Chủ nhật).

Địa điểm: Tổ chức tại Hội trường lớn của xã.

Thành phần tham gia là mọi đối tượng nhân dân bao gồm (cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, nông dân, công dân, cán, công chức, viên chức và người lao động, người cao tuổi).

3. Kinh phí

Nguồn kinh phí tổ chức từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương, nguồn huy động xã hội hóa nếu có.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ngành Văn hóa Thông tin.

Tham mưu cho UBND thành lập Ban Tổ chức, xây dựng Kế hoạch Tổ chức ngày chạy Olympic; tham mưu thành lập Ban chỉ đạo ngày chạy olympic, tổng hợp báo cáo UBND xã, BCĐ huyện.

Xây dựng phương án, tham mưu giúp UBND xã chuẩn bị cơ sở vật chất, chuyên môn, trang trí khánh tiết, dự toán kinh phí để tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic.

2. Các cơ quan, đoàn thể, các thôn

Phối kết hợp vận động cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia ngày chạy Olympic.

3. Trường học, Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã.

Huy động lực lượng học sinh, thanh thiếu niên và lực lượng an ninh, dân quân tự vệ tham gia Lễ phát động ngày chạy Olympic.

4. Đài truyền thanh xã

Tăng cường thời lượng tiếp âm, truyền thanh tuyên truyền về ngày chạy Olympic

Cắt zán, trang trí nội dung của buổi lễ phát động ngày chạy Olympic.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018, đề nghị ngành văn hóa, các cơ quan đơn vị, đoàn thể, lực lượng an ninh, trường học , các làng văn hóa tổ chức, triển khai, thực hiện tốt nội dung trên.

Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

Phòng VHTT huyện (B/C); CHỦ TỊCH

Lưu: VPUBND

(Đã ký)

Phùng Bá Duy

Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Đăng lúc: 15/06/2018 09:25:24 (GMT+7)

Thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài: “ Thể dục và Sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập luyện thể dục (27/3/1931 – 27/3/2018); 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018). Đồng thời động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện than thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “ Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”. Sự kiện sẽ góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU CHÂU


Số: 25 /KH - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcThiệu Châu, ngày15 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 109/KH – UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018;

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Châu xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích

Thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài: “ Thể dục và Sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập luyện thể dục (27/3/1931 – 27/3/2018); 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018). Đồng thời động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện than thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “ Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”.

Sự kiện sẽ góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Yêu cầu

Ngành văn hóa Thông tin tham mưu, xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai ngày chạy Olympic tại địa phương, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ngày chạy Olympic và thường xuyên tập luyện TDTT.

Tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trang trọng, tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo an toàn và thực hành tiết kiệm.

II. Quy mô và hình thức tổ chức.

1. Quy mô

Huy động mọi tầng lớp nhân dân tại tất cả các đơn vị thôn, trường học, trạm y tế, cơ quan, đoàn thể, lực lượng an ninh….

Huy động tối thiểu 10% tổng số dân cư sống trên địa bàn trực tiếp tham gia ngày chạy.

2. Hình thức và địa điểm.

2.1 Hình thức

Nội dung chương trình ngày chạy Olympic, bao gồm:

- Tổ chức hoạt động Văn nghệ và Thể thao hưởng ứng ngày chạy Olympic

- Chào cờ, hát Quốc ca.

- Tuyên bố khai mạc của Ban tổ chức.

- Đồng thanh hô khẩu hiệu “Rèn luyện than thể - Bảo vệ Tổ quốc”; “ Rèn luyện than thể - Kiến thiết đất nước”; “ Thể dục, thể thao – Khỏe”.

- Tổ chức chạy đồng hành tối thiểu 1 km (đảm bảo chạy hết cự ly).

2.2 Trang trí – khánh tiết, khẩu hiệu tuyên truyền, thời gian và địa điểm.

Khẩu hiệu tuyên truyền “ Toàn dân rèn luyện than thể theo gương bác Hồ vĩ đại”, “ Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các khẩu hiệu chào mừng ngày thể thao Việt Nam 27/3 và các khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thời gian: Tổ chức vào hồi 7h00 ngày 25/3/2017 (Chủ nhật).

Địa điểm: Tổ chức tại Hội trường lớn của xã.

Thành phần tham gia là mọi đối tượng nhân dân bao gồm (cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, nông dân, công dân, cán, công chức, viên chức và người lao động, người cao tuổi).

3. Kinh phí

Nguồn kinh phí tổ chức từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương, nguồn huy động xã hội hóa nếu có.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ngành Văn hóa Thông tin.

Tham mưu cho UBND thành lập Ban Tổ chức, xây dựng Kế hoạch Tổ chức ngày chạy Olympic; tham mưu thành lập Ban chỉ đạo ngày chạy olympic, tổng hợp báo cáo UBND xã, BCĐ huyện.

Xây dựng phương án, tham mưu giúp UBND xã chuẩn bị cơ sở vật chất, chuyên môn, trang trí khánh tiết, dự toán kinh phí để tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic.

2. Các cơ quan, đoàn thể, các thôn

Phối kết hợp vận động cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia ngày chạy Olympic.

3. Trường học, Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã.

Huy động lực lượng học sinh, thanh thiếu niên và lực lượng an ninh, dân quân tự vệ tham gia Lễ phát động ngày chạy Olympic.

4. Đài truyền thanh xã

Tăng cường thời lượng tiếp âm, truyền thanh tuyên truyền về ngày chạy Olympic

Cắt zán, trang trí nội dung của buổi lễ phát động ngày chạy Olympic.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018, đề nghị ngành văn hóa, các cơ quan đơn vị, đoàn thể, lực lượng an ninh, trường học , các làng văn hóa tổ chức, triển khai, thực hiện tốt nội dung trên.

Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

Phòng VHTT huyện (B/C); CHỦ TỊCH

Lưu: VPUBND

(Đã ký)

Phùng Bá Duy

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)